Pampa Extra 6 OD

Zawartość substancji czynnej:

nikosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 60 g/l (6,14%).

OPIS DZIAŁANIA
Pampa Extra 6 OD jest środkiem chwastobójczym w postaci zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania chwastnicy jednostronnej, wiechliny rocznej, włośnicy zielonej, włośnicy sinej i niektórych chwastów dwuliściennych w kukurydzy.

Środek stosuje się przy użyciu opryskiwaczy polowych.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Pampa Extra 6 OD jest selektywnym herbicydem o działaniu układowym. Pobierany jest głównie poprzez liście i szybko przemieszczany w roślinie, hamując jej wzrost i rozwój. Wzrost chwastów zostaje zahamowany wkrótce po zastosowaniu środka, po czym następuje stopniowe przebarwianie się roślin. Chwasty zamierają całkowicie po 20-25 dniach od zabiegu.

Środek działa najskuteczniej na młode, intensywnie rosnące chwasty. Ciepła i wilgotna pogoda przyspiesza działanie środka, chłodna i sucha może je opóźnić.

Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, szarłat szorstki, tasznik pospolity, wiechlina roczna, włośnica zielona, włośnica sina
Chwasty średnio wrażliwe: komosa biała, łoboda rozłożysta, psianka czarna, rdest kolankowy, rdest plamisty, rdestówka powojowata.
Chwasty średnio odporne: rdest ptasi
Chwasty odporne: odporne są chwasty średnio wrażliwe w późniejszych fazach rozwojowych (powyżej 6 liści).

ZASTOSOWANIE ŚRODKA
ROŚLINY ROLNICZE

1. Kukurydza
Chwasty jednoliścienne
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,50 – 0,75 l/ha.

Chwasty dwuliścienne

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha.
W przypadku zwalczania chwastów jednoliściennych zabieg wykonać, gdy chwasty znajdują się w fazie 3 liści do końca fazy krzewienia.
W przypadku zwalczania rocznych chwastów dwuliściennych zabieg wykonać, gdy większość chwastów (ponad 50%) znajduje się w fazie 2-4 liści
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Termin stosowania: zabieg wykonać wcześnie po wschodach w fazie 2-8 liści kukurydzy (BBCH 12-18).

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

UWAGI
W warunkach niekorzystnych dla wzrostu i rozwoju kukurydzy po zastosowaniu środka mogą wystąpić przemijające zniekształcenia liści, przebarwienia oraz wstrzymanie wzrostu roślin. Objawy te nie wpływają na plonowanie roślin.

Ze względu na możliwość wystąpienia objawów fitotoksyczności na niektórych odmianach kukurydzy (szczególnie na nowych odmianach) przed zastosowaniem środka Pampa Extra 6 OD w tych odmianach należy skontaktować się z doradcą lub przedstawicielem podmiotu posiadającego zezwolenie.

Strategia zarządzania odpornością:

Nikosulfuron jest jedną z substancji czynnych należących do herbicydów z grupy inhibitorów ALS. Stosowanie po sobie herbicydów o tym samym mechanizmie działania może prowadzić do wyselekcjonowania chwastów odpornych. Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia i rozwoju odporności chwastów, herbicydy z grupy inhibitorów ALS powinny być stosowane zgodnie z Dobrą Praktyką Rolniczą:

 • postępuj zgodnie z zaleceniami zawartymi w etykiecie środka ochrony roślin,
 • dostosuj zabiegi uprawowe do warunków panujących na polu, zwłaszcza do rodzaju i nasilenia chwastów,
 • używaj różnych metod kontroli zachwaszczenia w tym rotację upraw, itp.
 • stosuj rotacje herbicydów o różnym mechanizmie działania,
 • stosuj mieszanki herbicydów o różnym mechanizmie działania,
 • stosuj herbicyd o danym mechanizmie działania tylko 1 raz wciągu sezonu wegetacyjnego rośliny uprawnej,
 • informuj o nie satysfakcjonującym zwalczaniu chwastów.

W celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się z doradcą lub przedstawicielem podmiotu posiadającego zezwolenie.

PRZECIWSKAZANIA

1. Środka nie stosować:

 • w kukurydzy cukrowej, pękającej i w uprawie materiałów hodowlanych,
 • w fazie rozwojowej kukurydzy powyżej 8 liści,
 • na odmianę kukurydzy Koka.

2. Zabiegu nie wykonywać:

 • bezpośrednio po okresie długotrwałych chłodów na rośliny, których wzrost został zahamowany wskutek niskich temperatur; zabieg można wykonać po wznowieniu intensywnego wzrostu kukurydzy,
 • w temperaturze powietrza poniżej 10°C i powyżej 25°C,
 • na rośliny osłabione i uszkodzone przez przymrozki, suszę, szkodniki lub choroby,
 • na rośliny mokre (rosa, deszcze),
 • po zastosowaniu na plantacji kukurydzy insektycydów doglebowych zawierających substancje aktywne z grupy związków fosforoorganicznych.
 • nie mieszać z nawozami płynnymi lub do dolistnego dokarmiania roślin.

3. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

 • znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
 • nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

NASTĘPSTWO ROŚLIN

Po zbiorze kukurydzy i po zaoraniu pola, jesienią można siać zboża ozime. Wiosną następnego roku można uprawiać wszystkie rośliny.
W przypadku wcześniejszej likwidacji plantacji jako roślinę następczą można uprawiać:

 • kukurydzę – bez limitu czasowego,
 • zboża ozime – po upływie 3 miesięcy na glebach kwaśnych oraz 9 miesięcy na glebach obojętnych i zasadowych
OSTRZEŻENIE
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.