Deluge 960 EC

Zawartość substancji czynnej:
S-metolachlor (związek z grupy chloroacetoanilidów) – 960 g/l (86,7%)

 

OPIS DZIAŁANIA
DELUGE 960 EC jest herbicydem w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowanym doglebowo, przeznaczonym do zwalczania niektórych chwastów jednoliściennych oraz dwuliściennych w uprawie kukurydzy. Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna S-metolachlor zaliczana jest do grupy K3.

 

DZIAŁANIE NA CHWASTY
DELUGE 960 EC jest herbicydem o działaniu selektywnym i układowym, przeznaczonym do przedwschodowego zwalaczania chwastów.

Chwasty: Zastosowanie przedwschodowe
wrażliwe: chwastnica jednostronna, palusznik krwawy, psianka czarna, włośnica zielona.
odporne: bieluń dziędzierzawa, fiołek polny, komosa biała, komosa wielkolistna, rdest powojowy.

STOSOWANIE ŚRODKA
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Kukurydza
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Termin stosowania: środek stosować bezpośrednio po siewie (BBCH 00) lub bezpośrednio po wschodach, do fazy 4 liści rośliny uprawnej (BBCH ≤14).
Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Uwaga:
W przypadku zwalczania środkiem DELUGE 960 EC chwastów dwuliściennych można stosować powschodowo inne herbicydy, zgodnie z ich etykietami stosowania.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
nie dotyczy

1. Środek należy stosować na dobrze uprawioną (bez grud), wilgotną glebę. W przypadku przesuszonej z powodu braku opadów atmosferycznych gleby, stosować DELUGE 960 EC przed siewem kukurydzy, mieszając z glebą na głębokość 5 cm.
2. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
– znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
– nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach

NASTĘPSTWO ROŚLIN
DELUGE 960 EC nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku konieczności zaorania plantacji potraktowanej tym środkiem, w wyniku uszkodzenia rośliny uprawnej przez przymrozki, choroby lub szkodniki, po wykonaniu uprawy przedsiewnej można uprawiać kukurydzę, buraki, ziemniak, groch, bób, fasolę, kapustę, pomidor, seler, szpinak oraz słonecznik.
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo: należy uwzględnić następstwo roślin.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć.
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej objętość wraz z ilością środka. Napełniając opryskiwacz postępować zgodnie z instrukcją producenta opryskiwacza. W przypadku braku instrukcji odmierzoną ilość środka dodać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą ( z włączonym mieszadłem).
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz mechanicznie wymieszać.
W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ
Resztki cieczy użytkowej należy:
– jeżeli jest to możliwe, po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, lub
– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same środki ochrony osobistej.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK, PRACOWNIKÓW ORAZ OSÓB POSTRONNYCH
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną oraz ochronę oczu i ochronę twarzy
zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania
cieczy roboczej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji): nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy
ochronnej o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
- w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
- w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą, w temperaturze w zakresie: 0°C - 25°C.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę

Designed by Pedro
Scroll to Top