Moncut 460 SC

Fungicyd
substancja czynna: flutolanil (związek z grupy benzamidów) – 460 g/l (40%)
Rejestracja w: ziemniak
Formulacja: SC
Typ i sposób działania: systemiczny

OPIS DZIAŁANIA
Moncut 460 SC jest środkiem grzybobójczy w formie płynnego koncentratu, w postaci stężonej zawiesiny, o działaniu systemicznym do zaprawiania ziemniaków celem ich ochrony przed rizoktoniozą.

STOSOWANIE ŚRODKA
Ziemniak
Rizoktonioza.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 200 ml na 1 tonę sadzeniaków
Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 200 ml na 1 tonę sadzeniaków
Zalecana ilość wody: do 2 l/tonę sadzeniaków.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Środek stosować do mokrego zaprawiania bulw sadzeniaków ziemniaka na krótko przed kiełkowaniem albo przed lub w trakcie sadzenia. Do zaprawiania używać urządzeń przeznaczonych do nanoszenia zapraw na bulwy ziemniaka na taśmociągach lub wewnątrz sadzarki.

UWAGA
Zaprawione sadzeniaki mogą być użyte wyłącznie do sadzenia, nie wolno przeznaczać ich na cele konsumpcyjne ani na paszę.
Nie zaprawiać podkiełkowanych bulw sadzeniaka ziemniaka.

OSTRZEŻENIE
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.